?!DOCTYPE html>科研管理-中国政法财务?/TITLE> <meta name="format-detection" content="telephone=no"> <META name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"> <META content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzggstyledefaultcss.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzggstylestyle_xyscss.css"> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzggstylestylecss.css"><LINK rel="stylesheet" href="/images/cwgkysqkgktzggstyleresponsive-menucss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzgg_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzgglistvsbcss.css" /> <META Name="keywords" Content="中国政法财务?科研管理" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <DIV class="top"> <DIV class="topc"> <DIV class="topclf"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..index.html" title="财务处(新)"><img src="/images/imageslogo.png"></a> </DIV> <DIV class="toprr"> <DIV class="toprrt"> <ul> <li> <A href="http://10.12.30.251:8080/system/login.jsp"> 站群登录 </A></li> <li>|</li> <li> <A href="javascript:setHomepagea194376a()"> 设为首页 </A> </li> <li>|</li> <li> <A onclick="javascript:dosuba194376a();" href="#"> 加入收藏 </A></li> </ul> </DIV> <form action="../ssjgy.jsp?wbtreeid=1012" method="post" id="au2a" name="au2a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey194377" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype194377" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope194377" name="searchScope" value="0"> <div class="tops"> <div class="topslf"> <input name="showkeycode" id="showkeycode194377" value="全文搜索" onfocus="this.style.color='#fff';if (value =='全文搜索'){value =''}" onblur="this.style.color='#fff';if (value ==''){value='全文搜索'}"> </div> <div class="topslfb"> <input name="" type="image" src="/images/imagesdd2_03.png"> </div> </div> </form> </DIV></DIV><BR class="clear"></DIV><HEADER> <DIV class="wrapper"> <DIV class="brand"></DIV> <DIV class="rm-container"><A class="rm-toggle rm-button rm-nojs" href="#">导航菜单</A> <NAV class="rm-nav rm-nojs rm-lighten"> <ul> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..index.html">网站首页</a> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..jgsz.html">机构设置</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..jgszxrld.html">现任领导</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..jgszzzjg.html">组织机构</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..jgszcszn1.html">处室职能</a> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..tzgg.html">通知公告</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggrcgl.html">日常管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggkygl.html">科研管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggxsgl.html">学生管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgggxgl.html">工薪管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggyjsgl.html">预决算管?/a> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bszn.html">办事指南</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bsznjxsp.html">教学视频</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bsznkyxm.html">科研项目</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bszngfyl.html">公费医疗</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bsznzfgjj.html">住房公积?/a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bsznbxzy.html">报销指引</a> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzd.html">规章制度</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdnbkz.html">内部控制</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdysyw.html">预算业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdsryw.html">收入业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdzcgl.html">支出管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdhtyw.html">合同业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdzwyw.html">债务业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdzfcgyw.html">政府采购业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdhbzjyw.html">货币资金业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdfhbzjyw.html">非货币资金业?/a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdjbjsxmyw.html">基本建设项目业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdzgzfdxcwglzd.html">中国政法大学财务管理制度</a> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgk.html">财务公开</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjysfgg.html">教育收费公告</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk.html">预算情况公开</a> <ul> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2018ndysqk.html">2018年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2017ndysqk.html">2017年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2016ndysqk.html">2016年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2015ndysqk.html">2015年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2014ndysqk.html">2014年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgka2013ndysqk.html">2013年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgka2012ndysqk.html">2012年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2011ndysqk.html">2011年度预算情况</a></li> </ul> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk.html">决算情况公开</a> <ul> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2018ndjsqk.html">2018年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2017ndjsqk.html">2017年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2016ndjsqk.html">2016年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2015ndjsqk.html">2015年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2014ndjsqk.html">2014年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgka2013ndjsqk.html">2013年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgka2012ndjsqk.html">2012年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgka2011ndjsqk.html">2011年度决算情况</a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..xzzx.html">下载中心</a> </li> </ul> </NAV></DIV></DIV></HEADER> <DIV class="lbym"> <img src="/images/imagestt02.jpg"> </DIV> <DIV class="conlibw"> <DIV class="danw"> <DIV class="danwlf"> 科研管理 </DIV> <DIV class="danwyouc"> <div> 当前位置: <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..index.html">网站首页</a> > <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..tzgg.html">通知公告</a> > <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggkygl.html">科研管理</a> </div> </DIV></DIV></DIV> <DIV class="zwmin"> <DIV class="youerj"> <DIV class="youerjb"> 通知公告 </DIV> <DIV class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzggrcgl.html">日常管理</A> </DIV> <DIV class="erjdha" class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzggkygl.html">科研管理</A> </DIV> <DIV class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzggxsgl.html">学生管理</A> </DIV> <DIV class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzgggxgl.html">工薪管理</A> </DIV> <DIV class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzggyjsgl.html">预决算管?/A> </DIV> </DIV> <DIV class="zddinlf"> <div class="zwfft" id="line_u9_0"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121708.html">财务处关?018年科研财务助理培训的日程安排 </a>2018-04-19</h3> <p>  </p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_1"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121697.html">财务处开?018年科研财务助理培训工作的通知</a>2018-04-17</h3> <p>​为贯彻落实《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发[2016]50号文件精神,创新服务方式,学校相关单位设立了科研财务助理岗位。为提升科研财务助理的综合素质和业务水平,尽快融入学校工作,财务处开展培训工作,现将有关事项通知如下:一、培训对?018年各单位已新聘和内部转岗的科研财务助理,鼓励学校从事科研助理工作的其他人员、学生科研助理以及全体教师参加。二、培训时间、地点本次科?..</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_2"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121573.html">征集学生科研财务助理信息的通知</a>2018-02-28</h3> <p>为进一步贯彻落实《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发[2016]50号文,以下简称《若干意见》)等相关文件中“创新服务方式,让科研人员潜心从事科学研究”的要求,全面推进中国政法大学科研经费管理“放管服”改革,按照《中国政法大学科研财务助理管理办法》的规定,财务处将组织开展了科研财务助理培训工作。此次培训将面向二级科研财务助理和全校科研工作者以及学生助理。科研财务助理培训工...</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_3"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121574.html">中国政法大学关于印发大额资管理暂行规?/a>2018-01-07</h3> <p> </p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_4"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121575.html">关于启用新纳税人识别号的通知</a>2017-12-06</h3> <p> 全体师生:根据国家三证合一制度的相关要求,学校原有纳税人识别号?10108400001117停止使用?2017?2?日(含)之前开具的旧税号发票照常报销?017?2?日起,请使用新纳税人识别号开具发票进行报销,信息如下:1、单位名称:中国政法大学2、纳税人识别号(税号):1210 0000 40000 1117G3、单位开户行及账户:中国工商银行北京新街口支行?0200002909088104759可微信搜索公众号 “中国政法大学财务处”,关注后输入?..</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_5"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121552.html">中国政法大学财务处关于发放年终绩效的通知</a>2017-12-01</h3> <p>各院、部、处、室及项目负责人:各部门及科研项目的年终绩效申报工作开始进行啦!请各单位及项目负责人在2017?2?日?017?2?5日期间完成申报并提交表格。具体申报方法请登录智慧法大,查看校内通知。申报系统操作过程教学视频链接:http://www.hrbdajiankangtijian.com/info/1006/1262.htm财务?017?2?</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_6"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121553.html">关于转发《财政部关于印发<中央财政科研项目专家咨询费管理办?gt;的通知》的通知</a>2017-11-15</h3> <p>?/p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_7"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121554.html">财务处“会计标准化建设(报销指引)”上线了</a>2017-11-05</h3> <p>​最近财务处网页有了重大更新!财务处网站“会计标准化建设(报销指引)”板块正式上线啦!会计标准化建设(报销指引),是学校财务处为提升服务质量,提高会计核算透明度,同时给老师们“减负”,解决学校师生长期以来的报账难问题,根据国家相关法律、制度规定,结合学校会计核算工作实际情况,按照统一、规范的核算流程及标准,精心制作的报销指南。此报销指引全面梳理了各类开支的报销要求,包括办公用品费、打印费、图?..</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_8"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121555.html">财务处微信平台使用小贴士</a>2017-11-02</h3> <p>财务处微信平台支持智能回复功能比如在对话框中输入?“税号”“昌平”“学院路”字样,均会自动回复我校税号,账号等相关信息;相信财务处微信公众号会是您的随身财务助手。财务处微信公众号还新上线了来款查询功能帮助各位老师随时随地的查询经费到账情况在“信息查询”模块中点击“来款查询?弹出“银行来款查询”,在对方单位和金额分别输入相关信息(如图):即可搜索到相关信息,凭此页面就可以前往科研处办理科研立?..</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_9"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10121551.html">财务处关于招聘科研财务助手的通知</a>2017-11-02</h3> <p>根据《中国政法大学科研财务助理管理办法》法大发?017?3号的相关要求,财务处拟聘科研财务助手,具体条件如下:  聘任岗位  聘任人数  聘任方式    岗位任务    聘任条件科研财务助手2?. 校外人员:合同制聘任2. 校内人员:校内调转退休返?.岗位任务、聘任条件详见《中国政法大学科研财务助理管理办法》法大发?017?3号?.有相关高校财务工作经历者优先考虑,现居住地在昌平城区者优先考虑,待遇参照学校合同制聘任...</p> </div> <div align="center" style="padding-top:20px;"><INPUT TYPE="hidden" NAME="actiontype" VALUE=""><input type="hidden" name="_scode_" value="1524130139676"><input type="hidden" name="urltype" value="tree.TreeTempUrl"><input type="hidden" name="wbtreeid" value="1012"><input type="hidden" name="outFlag" value="false"> <style type="text/css"> .headStyle9rzvxkpp65, .headStyle9rzvxkpp65 td, .headStyle9rzvxkpp65 div {font-size: 12px;font-family:宋体; color: #000000; margin-left: auto; margin-right: auto; line-height:14px;} .defaultButtonStyle {font-size: 12px;font-family:宋体; height:20px;color: #000000;BORDER: #AFD5F5 1px solid; margin: 0px;padding: 0px; FILTER:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0,StartColorStr=#ffffff, EndColorStr=#BDDBF7); CURSOR: pointer; line-height:14px;background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ffffff), to(#BDDBF7));background: -moz-linear-gradient( top,#ffffff,#BDDBF7);background:-ms-linear-gradient(top,#ffffff 0%,#bddbf7 100%);} .defaultinputStyle {font-size: 12px;font-family:宋体; height:20px; border:1px solid #AFD5F5; line-height:14px;} .colHeader {font-size: 12px;font-family:宋体; line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 a, .pageList .this-page {font-size: 12px;font-family:宋体; display:inline-block; height:14px; padding: 2px 4px; border: solid 1px #AFD5F5; background: #fff; text-decoration: none; MARGIN-RIGHT: 1px;line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 a:visited {font-size: 12px;font-family:宋体; color: #000000; text-decoration: none; line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 .PrevDisabled {font-size: 12px;font-family:宋体; display:inline-block;height:14px; margin-right: 3px; padding: 2px 4px; background: #fff;color:#ccc;border: solid 1px #AFD5F5; line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 .SelectList {font-size: 12px;font-family:宋体;line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 .Prev { font-size: 12px;font-family:宋体; margin-right: 3px; padding: 2px 4px;line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 .break {font-size: 12px;font-family:宋体; border: none; text-decoration: none; line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 .NextDisabled { font-size: 12px;font-family:宋体;display:inline-block; height:14px; margin-left: 2px; padding: 2px 4px;background: #fff;color:#ccc;border: solid 1px #AFD5F5; line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 .Next { font-size: 12px;font-family:宋体; margin-left: 2px; padding: 2px 4px;line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 .this-page {font-size: 12px;font-family:宋体;display:inline-block;height:14px;padding: 2px 4px; border: solid 1px #AFD5F5; background: #E1F0FD; font-weight: bold; color:black; MARGIN-RIGHT: 1px;line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 a:hover {font-size: 12px;font-family:宋体;color: black; background: #EFF7FE; border-color: #AFD5F5; text-decoration: none;line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 a:link {font-size: 12px;font-family:宋体;color: #000000; text-decoration: none;line-height:14px;} .headStyle9rzvxkpp65 a:active { font-size: 12px;font-family:宋体;color: black; text-decoration: none; background: #EFF7FE; line-height:14px;} </style> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><TR><td colspan="0"><table cellspacing="0" class="headStyle9rzvxkpp65" width="100%" cellpadding="1"><tr valign="middle"><TD nowrap align="left" width="1%" id="fanye194405">?6?nbsp; 1/2 </td><td nowrap align="left"><div><span class="PrevDisabled">首页</span><span class="PrevDisabled">上页</span><a href="/html/cwgkysqkgk....tzggkygl1.html" class="Next">下页</a><a href="/html/cwgkysqkgk....tzggkygl1.html" class="Next">尾页</a>  <input align="absmiddle" type="button" class="defaultButtonStyle" id="gotopagebut" name="a194405Find" value="转到" onclick="javascript:a194405_gopage_fun()"><INPUT size="2" align="absmiddle" class="defaultInputStyle" NAME="a194405GOPAGE" id="a194405GOPAGE" VALUE="" style="margin-left:1px;margin-right:1px">?/div></td></tr></table></table></div> </DIV></DIV><BR class="clear"> <DIV class="banne"> <DIV class="bannec"> <DIV class="banneclf"> <p style=" border-bottom:1px dashed #ccc;">中国政法大学税号?210 0000 40000 1117G</p><p>户名:中国政法大学;开户银行:中国银行北京昌平支行</p><p>账号?467 5600 7485 ;行号:1041 0000 4110</p><p style=" border-bottom:1px dashed #ccc;">昌平校区?02249  北京市昌平区府学?7?/p><p>户名:中国政法大学;开户银行:中国工商银行北京新街口支?/p><p>账号?20000 2909 08810 4759;行号:1021 0000 0290<br /></p><p>海淀校区?00088 北京市海淀区西土城?5?nbsp;</p> </DIV> <DIV class="bannerr"> <ul> <li> <a href="http://www.cupl.edu.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39430)" target="_blank"> <img src="/images/imagessy_21.jpg"> </a> <p>学校官网</p> </li> <li> <a href="http://www.moe.gov.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39440)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz01.jpg"> </a> <p>教育?/p> </li> <li> <a href="http://www.mof.gov.cn/index.htm" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39441)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz01.jpg"> </a> <p>财政?/p> </li> <li> <a href="http://www.moj.gov.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39442)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz02.jpg"> </a> <p>司法?/p> </li> <li> <a href="http://www.zzz.gov.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39443)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz03.jpg"> </a> <p>国管局</p> </li> <li> <a href="http://www.chinatax.gov.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39444)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz04.jpg"> </a> <p>国税局</p> </li> </ul> </DIV> <DIV class="banerwm"> <ul> <li> <img src="/images/images123.jpg"> <p>财务处微信平?/p> </li> <li> <img src="/images/imagesqqw.jpg"> <p>财务报账QQ?/p> </li> </ul> <DIV class="bannerrkl"> <DIV class="linklkaa"> <table width="100%"> <tr> <td><p> 财务处邮箱:<a href="/html/cwgkysqkgk....tzggmailto:cuplcwc@163.com.html" style="font-size:14px; color:#fff;">cuplcwc@163.com</a> </p></td> </tr> </table> </DIV> <DIV class="linklk"> <div class="scroll-parent"> <select onchange="_openSelectLink(this, 'value', 'addclicks')"> <option value="http://www.boc.cn/" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37694)">中国银行</option> <option value="http://www.icbc.com.cn/icbc/" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37695)">中国工商银行</option> <option value="http://www.ccb.com/cn/home/indexv3.html" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37696)">中国建设银行</option> <option value="http://www.abchina.com/cn/" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37697)">中国农业银行</option> <option value="http://www.bankcomm.com/BankCommSite/default.shtml" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37698)">中国交通银?/option> </select> </div> </DIV> <DIV class="linklk"> <div class="scroll-parent"> <select onchange="_openSelectLink(this, 'value', 'addclicks')"> <option value="http://cwcwx.cupl.edu.cn/weixinPay1.0/fpyz.html" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37795)">发票查询真伪</option> <option value="http://cwcwx.cupl.edu.cn/weixinPay1.0/fpyz.html" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37794)">各地税务局</option> </select> </div> </DIV></DIV></DIV></DIV><BR class="clear"></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>