?!DOCTYPE html>日常管理-中国政法财务?/TITLE> <meta name="format-detection" content="telephone=no"> <META name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"> <META content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzggstyledefaultcss.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzggstylestyle_xyscss.css"> <LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzggstylestylecss.css"><LINK rel="stylesheet" href="/images/cwgkysqkgktzggstyleresponsive-menucss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzgg_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/cwgkysqkgktzgglistvsbcss.css" /> <META Name="keywords" Content="中国政法财务?日常管理" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <DIV class="top"> <DIV class="topc"> <DIV class="topclf"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..index.html" title="财务处(新)"><img src="/images/imageslogo.png"></a> </DIV> <DIV class="toprr"> <DIV class="toprrt"> <ul> <li> <A href="http://10.12.30.251:8080/system/login.jsp"> 站群登录 </A></li> <li>|</li> <li> <A href="javascript:setHomepagea194376a()"> 设为首页 </A> </li> <li>|</li> <li> <A onclick="javascript:dosuba194376a();" href="#"> 加入收藏 </A></li> </ul> </DIV> <form action="../ssjgy.jsp?wbtreeid=1010" method="post" id="au2a" name="au2a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey194377" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype194377" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope194377" name="searchScope" value="0"> <div class="tops"> <div class="topslf"> <input name="showkeycode" id="showkeycode194377" value="全文搜索" onfocus="this.style.color='#fff';if (value =='全文搜索'){value =''}" onblur="this.style.color='#fff';if (value ==''){value='全文搜索'}"> </div> <div class="topslfb"> <input name="" type="image" src="/images/imagesdd2_03.png"> </div> </div> </form> </DIV></DIV><BR class="clear"></DIV><HEADER> <DIV class="wrapper"> <DIV class="brand"></DIV> <DIV class="rm-container"><A class="rm-toggle rm-button rm-nojs" href="#">导航菜单</A> <NAV class="rm-nav rm-nojs rm-lighten"> <ul> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..index.html">网站首页</a> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..jgsz.html">机构设置</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..jgszxrld.html">现任领导</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..jgszzzjg.html">组织机构</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..jgszcszn1.html">处室职能</a> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..tzgg.html">通知公告</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggrcgl.html">日常管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggkygl.html">科研管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggxsgl.html">学生管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgggxgl.html">工薪管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggyjsgl.html">预决算管?/a> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bszn.html">办事指南</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bsznjxsp.html">教学视频</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bsznkyxm.html">科研项目</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bszngfyl.html">公费医疗</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bsznzfgjj.html">住房公积?/a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..bsznbxzy.html">报销指引</a> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzd.html">规章制度</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdnbkz.html">内部控制</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdysyw.html">预算业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdsryw.html">收入业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdzcgl.html">支出管理</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdhtyw.html">合同业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdzwyw.html">债务业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdzfcgyw.html">政府采购业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdhbzjyw.html">货币资金业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdfhbzjyw.html">非货币资金业?/a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdjbjsxmyw.html">基本建设项目业务</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..gzzdzgzfdxcwglzd.html">中国政法大学财务管理制度</a> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgk.html">财务公开</a> <ul> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjysfgg.html">教育收费公告</a> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk.html">预算情况公开</a> <ul> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2018ndysqk.html">2018年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2017ndysqk.html">2017年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2016ndysqk.html">2016年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2015ndysqk.html">2015年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2014ndysqk.html">2014年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgka2013ndysqk.html">2013年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgka2012ndysqk.html">2012年度预算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkysqkgk2011ndysqk.html">2011年度预算情况</a></li> </ul> </li> <li style="text-align:center"> <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk.html">决算情况公开</a> <ul> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2018ndjsqk.html">2018年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2017ndjsqk.html">2017年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2016ndjsqk.html">2016年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2015ndjsqk.html">2015年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgk2014ndjsqk.html">2014年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgka2013ndjsqk.html">2013年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgka2012ndjsqk.html">2012年度决算情况</a></li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..cwgkjsqkgka2011ndjsqk.html">2011年度决算情况</a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..xzzx.html">下载中心</a> </li> </ul> </NAV></DIV></DIV></HEADER> <DIV class="lbym"> <img src="/images/imagestt02.jpg"> </DIV> <DIV class="conlibw"> <DIV class="danw"> <DIV class="danwlf"> 日常管理 </DIV> <DIV class="danwyouc"> <div> 当前位置: <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..index.html">网站首页</a> > <a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..tzgg.html">通知公告</a> > <a href="/html/cwgkysqkgk....tzggrcgl.html">日常管理</a> </div> </DIV></DIV></DIV> <DIV class="zwmin"> <DIV class="youerj"> <DIV class="youerjb"> 通知公告 </DIV> <DIV class="erjdha" class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzggrcgl.html">日常管理</A> </DIV> <DIV class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzggkygl.html">科研管理</A> </DIV> <DIV class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzggxsgl.html">学生管理</A> </DIV> <DIV class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzgggxgl.html">工薪管理</A> </DIV> <DIV class="erjdh"><A href="/html/cwgkysqkgk....tzggyjsgl.html">预决算管?/A> </DIV> </DIV> <DIV class="zddinlf"> <div class="zwfft" id="line_u9_0"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101647.html">财务处网站开通在线咨询业?/a>2018-03-19</h3> <p>财务处新网站元宵节旧貌换新颜,新网站提供了很多新的功能和服务,您发现了吗?今天重点给大家介绍一个新功能——在线咨询!这个新功能在财务处首页,点击进去就可以在线提问,所有问题财务处会及时回复。提问不仅仅能够得到及时答复,也能够很好的帮助具有同样问题的他人,是一个“分享互助”的崭新平台呢。​(在线咨询如图所示)我们热情的邀请全校师生,将您的疑问通过在线咨询积极反馈给我们,不仅能够得到全面的回复,?..</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_1"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101638.html">财务处微信公众号缴费使用指南</a>2018-03-15</h3> <p>?/p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_2"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101596.html">财务处关于寒假工作安排的通知</a>2018-01-07</h3> <p> 各单位、项目负责人:财务处寒假不再进行日常报销工作,如有公务卡等报销事项请自行垫付,其他紧急事项请对应联系财务处各科室联系人。请各位老师将本部门2018?月劳务和月绩效申报完成后??日前提交至结算中心,2月劳务及月绩效按月申报完成后?018??5日前提交至结算中心,请大家注意提交时间,以免影响发放。​所在科室姓名联系方式综合科刘岩15810964076人员经费科董仲林13641375186计划科 李雪梅13681369498昌平...</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_3"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101597.html">中国政法大学关于印发大额资管理暂行规?/a>2018-01-07</h3> <p> </p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_4"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101598.html">关于启用新纳税人识别号的通知</a>2017-12-06</h3> <p> 全体师生:根据国家三证合一制度的相关要求,学校原有纳税人识别号?10108400001117停止使用?2017?2?日(含)之前开具的旧税号发票照常报销?017?2?日起,请使用新纳税人识别号开具发票进行报销,信息如下:1、单位名称:中国政法大学2、纳税人识别号(税号):1210 0000 40000 1117G3、单位开户行及账户:中国工商银行北京新街口支行?0200002909088104759可微信搜索公众号 “中国政法大学财务处”,关注后输入?..</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_5"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101599.html">财务?017年停止报销的通知</a>2017-11-30</h3> <p>各院、部、处、室及项目负责人:由于年终结帐工作的需要,财务?017?2?5日之后不再接收报销单;各部门及科研项目的暂借款,请?017?2?0日前及时冲账?017年度未能及时报销的票据必须在2017?2?1日之前整理并登陆财务处网站填制、打印出报销单;2017年打印好的报销单请?018???1?日提交至财务处结算科。温馨提示:2017年的票据必须?017?2?1日前登录财务处网站填制、打印报销单;2017年签好字的报销...</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_6"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101600.html">财务处“会计标准化建设(报销指引)”上线了</a>2017-11-05</h3> <p>​最近财务处网页有了重大更新!财务处网站“会计标准化建设(报销指引)”板块正式上线啦!会计标准化建设(报销指引),是学校财务处为提升服务质量,提高会计核算透明度,同时给老师们“减负”,解决学校师生长期以来的报账难问题,根据国家相关法律、制度规定,结合学校会计核算工作实际情况,按照统一、规范的核算流程及标准,精心制作的报销指南。此报销指引全面梳理了各类开支的报销要求,包括办公用品费、打印费、图?..</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_7"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101601.html">财务处微信平台使用小贴士</a>2017-11-02</h3> <p>财务处微信平台支持智能回复功能比如在对话框中输入?“税号”“昌平”“学院路”字样,均会自动回复我校税号,账号等相关信息;相信财务处微信公众号会是您的随身财务助手。财务处微信公众号还新上线了来款查询功能帮助各位老师随时随地的查询经费到账情况在“信息查询”模块中点击“来款查询?弹出“银行来款查询”,在对方单位和金额分别输入相关信息(如图):即可搜索到相关信息,凭此页面就可以前往科研处办理科研立?..</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_8"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101602.html">贯彻落实党的十九大精?打造“指尖”上的住房公积金——中央国家机关开通住房公积金掌上办理</a>2017-11-01</h3> <p>党的十九大指出,要完善公共服务体系,不断满足人民日益增长的美好生活需要。为贯彻落实党的十九大精神,中央国家机关住房资金管理中心(以下称资金中心)深入推进“放管服”改革工作,积极依托“互联网+”,以持续提升客户体验为目标,按照政策统 一、渠道便捷、使用一致的原则,继2017?月开通个人网上业务后,进一步优化官方微信公众服务平台,新增掌上办理业务功能,让职工随时随地、动动手指办理住房公积金业务?类提?..</p> </div> <div class="zwfft" id="line_u9_9"> <h3><a href="/html/cwgkysqkgk....tzgg..info10101603.html">关于开通掌上办理住房公积金业务的通知</a>2017-11-01</h3> <p>中央国家机关各部门、各单位住房公积金管理机构:为贯彻落实党的十九大精神,深入推进“放管服”改革工作,中央国家机关住房资金管理中心(以下简称资金中心)坚持管理服务创新,以持续提升客户体验为目标,进一步优化资金中心官方微信公众服务平台(以下简称微信平台)功能,推出掌上办理住房公积金业务,打造“指尖”上的住房公积金,让中央国家机关广大干部职工享受更便捷更优质的服务。现就有关事项通知如下:一、业务功?..</p> </div> <div align="center" style="padding-top:20px;"><INPUT TYPE="hidden" NAME="actiontype" VALUE=""><input type="hidden" name="_scode_" value="1523263976647"><input type="hidden" name="urltype" value="tree.TreeTempUrl"><input type="hidden" name="wbtreeid" value="1010"><input type="hidden" name="outFlag" value="false"> <style type="text/css"> .headStylef7nb2j7f04, .headStylef7nb2j7f04 td, .headStylef7nb2j7f04 div {font-size: 12px;font-family:宋体; color: #000000; margin-left: auto; margin-right: auto; line-height:14px;} .defaultButtonStyle {font-size: 12px;font-family:宋体; height:20px;color: #000000;BORDER: #AFD5F5 1px solid; margin: 0px;padding: 0px; FILTER:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0,StartColorStr=#ffffff, EndColorStr=#BDDBF7); CURSOR: pointer; line-height:14px;background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ffffff), to(#BDDBF7));background: -moz-linear-gradient( top,#ffffff,#BDDBF7);background:-ms-linear-gradient(top,#ffffff 0%,#bddbf7 100%);} .defaultinputStyle {font-size: 12px;font-family:宋体; height:20px; border:1px solid #AFD5F5; line-height:14px;} .colHeader {font-size: 12px;font-family:宋体; line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 a, .pageList .this-page {font-size: 12px;font-family:宋体; display:inline-block; height:14px; padding: 2px 4px; border: solid 1px #AFD5F5; background: #fff; text-decoration: none; MARGIN-RIGHT: 1px;line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 a:visited {font-size: 12px;font-family:宋体; color: #000000; text-decoration: none; line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 .PrevDisabled {font-size: 12px;font-family:宋体; display:inline-block;height:14px; margin-right: 3px; padding: 2px 4px; background: #fff;color:#ccc;border: solid 1px #AFD5F5; line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 .SelectList {font-size: 12px;font-family:宋体;line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 .Prev { font-size: 12px;font-family:宋体; margin-right: 3px; padding: 2px 4px;line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 .break {font-size: 12px;font-family:宋体; border: none; text-decoration: none; line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 .NextDisabled { font-size: 12px;font-family:宋体;display:inline-block; height:14px; margin-left: 2px; padding: 2px 4px;background: #fff;color:#ccc;border: solid 1px #AFD5F5; line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 .Next { font-size: 12px;font-family:宋体; margin-left: 2px; padding: 2px 4px;line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 .this-page {font-size: 12px;font-family:宋体;display:inline-block;height:14px;padding: 2px 4px; border: solid 1px #AFD5F5; background: #E1F0FD; font-weight: bold; color:black; MARGIN-RIGHT: 1px;line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 a:hover {font-size: 12px;font-family:宋体;color: black; background: #EFF7FE; border-color: #AFD5F5; text-decoration: none;line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 a:link {font-size: 12px;font-family:宋体;color: #000000; text-decoration: none;line-height:14px;} .headStylef7nb2j7f04 a:active { font-size: 12px;font-family:宋体;color: black; text-decoration: none; background: #EFF7FE; line-height:14px;} </style> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><TR><td colspan="0"><table cellspacing="0" class="headStylef7nb2j7f04" width="100%" cellpadding="1"><tr valign="middle"><TD nowrap align="left" width="1%" id="fanye194405">?2?nbsp; 1/2 </td><td nowrap align="left"><div><span class="PrevDisabled">首页</span><span class="PrevDisabled">上页</span><a href="/html/cwgkysqkgk....tzggrcgl1.html" class="Next">下页</a><a href="/html/cwgkysqkgk....tzggrcgl1.html" class="Next">尾页</a>  <input align="absmiddle" type="button" class="defaultButtonStyle" id="gotopagebut" name="a194405Find" value="转到" onclick="javascript:a194405_gopage_fun()"><INPUT size="2" align="absmiddle" class="defaultInputStyle" NAME="a194405GOPAGE" id="a194405GOPAGE" VALUE="" style="margin-left:1px;margin-right:1px">?/div></td></tr></table></table></div> </DIV></DIV><BR class="clear"> <DIV class="banne"> <DIV class="bannec"> <DIV class="banneclf"> <p style=" border-bottom:1px dashed #ccc;">中国政法大学税号?210 0000 40000 1117G</p><p>户名:中国政法大学;开户银行:中国银行北京昌平支行</p><p>账号?467 5600 7485 ;行号:1041 0000 4110</p><p style=" border-bottom:1px dashed #ccc;">昌平校区?02249  北京市昌平区府学?7?/p><p>户名:中国政法大学;开户银行:中国工商银行北京新街口支?/p><p>账号?20000 2909 08810 4759;行号:1021 0000 0290<br /></p><p>海淀校区?00088 北京市海淀区西土城?5?nbsp;</p> </DIV> <DIV class="bannerr"> <ul> <li> <a href="http://www.cupl.edu.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39430)" target="_blank"> <img src="/images/imagessy_21.jpg"> </a> <p>学校官网</p> </li> <li> <a href="http://www.moe.gov.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39440)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz01.jpg"> </a> <p>教育?/p> </li> <li> <a href="http://www.mof.gov.cn/index.htm" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39441)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz01.jpg"> </a> <p>财政?/p> </li> <li> <a href="http://www.moj.gov.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39442)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz02.jpg"> </a> <p>司法?/p> </li> <li> <a href="http://www.zzz.gov.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39443)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz03.jpg"> </a> <p>国管局</p> </li> <li> <a href="http://www.chinatax.gov.cn/" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1412656094, 39444)" target="_blank"> <img src="/images/imageszz04.jpg"> </a> <p>国税局</p> </li> </ul> </DIV> <DIV class="banerwm"> <ul> <li> <img src="/images/images123.jpg"> <p>财务处微信平?/p> </li> <li> <img src="/images/imagesqqw.jpg"> <p>财务报账QQ?/p> </li> </ul> <DIV class="bannerrkl"> <DIV class="linklkaa"> <table width="100%"> <tr> <td><p> 财务处邮箱:<a href="/html/cwgkysqkgk....tzggmailto:cuplcwc@163.com.html" style="font-size:14px; color:#fff;">cuplcwc@163.com</a> </p></td> </tr> </table> </DIV> <DIV class="linklk"> <div class="scroll-parent"> <select onchange="_openSelectLink(this, 'value', 'addclicks')"> <option value="http://www.boc.cn/" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37694)">中国银行</option> <option value="http://www.icbc.com.cn/icbc/" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37695)">中国工商银行</option> <option value="http://www.ccb.com/cn/home/indexv3.html" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37696)">中国建设银行</option> <option value="http://www.abchina.com/cn/" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37697)">中国农业银行</option> <option value="http://www.bankcomm.com/BankCommSite/default.shtml" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37698)">中国交通银?/option> </select> </div> </DIV> <DIV class="linklk"> <div class="scroll-parent"> <select onchange="_openSelectLink(this, 'value', 'addclicks')"> <option value="http://cwcwx.cupl.edu.cn/weixinPay1.0/fpyz.html" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37795)">发票查询真伪</option> <option value="http://cwcwx.cupl.edu.cn/weixinPay1.0/fpyz.html" title="" addclicks="_addDynClicks("wburl", 1412656094, 37794)">各地税务局</option> </select> </div> </DIV></DIV></DIV></DIV><BR class="clear"></DIV> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>